top of page

Rozpočty

Finanční aspekt každé stavby je klíčovým prvkem, který ovlivňuje celý projekt.
Kvalitní rozpočet minimalizuje rizika, umožňuje efektivní kontrolu nákladů, transparentnost ve výdajích a zajištění dodržení stanoveného rozpočtu, což v konečném důsledku přispívá k úspěchu stavby a splnění požadavků investora.

PROPOČET STAVBY/ ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
Tento odhad zpracováváme na základě dokončené studie, ale i během jejího zpracování. Odhad investičních nákladů umožňuje investorovi získat představu o celkových nákladech a finančních požadavcích projektu. To je důležité pro posouzení finanční proveditelnosti a plánování dostupných zdrojů.


POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY S VÝKAZEM VÝMĚR
Položkový rozpočet stavby je detailní seznam jednotlivých položek, které jsou zapotřebí pro realizaci stavby. Obsahuje názvy položek, jejich množství, jednotkové ceny a celkové náklady na každou položku. Výkaz výměr je součástí položkového rozpočtu a popisuje množství jednotlivých stavebních prvků nebo materiálů potřebných pro stavbu. Pro zpracování rozpočtu používáme stavební software KROS 4.


KONTROLA A ANALÝZA CENOVÝCH NABÍDEK
Při této činnosti se provádí kontrola a analýza cenových nabídek od různých dodavatelů a subdodavatelů. Ceny nabídek jsou porovnávány a posuzovány s ohledem na definovaná kritéria. Cílem je vybrat nejvhodnější nabídku s ohledem na požadavky a očekávané náklady stavby.


STAVEBNÍ ROZPOČET PRO BANKOVNÍ HYPOTÉKU
Tato činnost se zabývá sestavením rozpočtu stavby pro účely získání bankovní hypotéky. Banky často vyžadují podrobný rozpočet, který obsahuje odhady nákladů na jednotlivé stavební fáze, materiály, práce a další výdaje spojené se stavbou. Stavební rozpočet je důležitým dokumentem při žádosti o hypoteční úvěr a banka ho používá k posouzení finanční životaschopnosti projektu a schopnosti žadatele splácet úvěr.

bottom of page